Научните книги и учебниците за студенти и ученици са най-доброто средство за популяризиране на науката!
..
Наред със стотиците научни статии в специализираните международни и български списания, преподавателите в Химическия факултет на ПУ "П. Хилендарски" са издали десетки научни книги и учебници в областта на химията. 

Вижте заглавията и техните титулни страници по катедри (в обратен ред на тяхното издаване)


Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
[ обратно в началато ]
.
Радка Пелова, Атанас Димитров, Жинка Панчева, Стефка Костова, Живка Симеонова, Кирил Гавазов, Ваня Лекова; Лабораторни упражнения по неорганична химия. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2008 г.; ISBN: 978-954-423-416-4.


Радка Пелова, Атанас Димитров, Жинка Панчева, Стефка Костова, Живка Симеонова, Кирил Гавазов, Ваня Лекова; Лабораторни упражнения по неорганична химия. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2005; ISBN: 954-423-285-0.


Георги П. Василев със други съавтори; Химия и опазване на околната среда 10 клас - Издателство „Педагог 6”, 2002, ISBN 954–75–8.
.
 


Георги П. Василев; Химия и опазване на околната среда - Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, София, 2001 г.; ISBN 954–07–1501–6.


Атанас Димитров; Неорганична химия, 2 част. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1999 г.; ISBN 954-423-171-4.


Атанас Димитров; Неорганична химия, 1 част. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1998; ISBN: 954-423-151-X.


Лена Недялкова, Елена Гергова, Йорданка Димова; Първи стъпки в химията. Сборник с решени задичи и тестове за 8 клас. Издателство "Просвета", София.
 


М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Л. Недялкова, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска; Книга за учителя, шести клас (по "Човекът и природата"), Издателство "Просвета", София.


Човекът и природата; за шести клас. Издателство "Просвета", София.

 

Г.П. Василев, Е.М. Симова; Сборник с решени задачи по химия. София.

 

Боянка Матеева, Елена Гергова, Мария Миневска, Йорданка Димова; Методическа подготовка по химия. Пловдивско университетско издателство.

 

Ганчо Ганчев, Елена Гергова; Тестът по химия. 1998 г.
.

Аналитична химия и компютърна химия
[ обратно в началато ]
.
Г. Андрееев; Молекулна спектроскопия. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010 г.; ISBN 978-954-423-657-1.


Veselin Kmetov, Emilia Vassileva; Analysis of Gold Alloys by Flame Atomic Absorption Spectrometry in Nineta Majcen, Philip Taylor (Eds.) "Practical Examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry", JRC European Comission, 2010; ISBN 978-92-79-12021-3; ISSN 1018-5593.


N. Kochev, V. Monev, I. Bangov; Searching Chemical Structures, in  J. Gasteiger & T. Engel (Eds.); Chemoinformatics: a textbook. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, 291-317; ISBN 3-527-30681-1


Христина Малакова; Дефиниции, формули и въпроси по аналитична химия. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009 г. 


Любомир Футеков, Пламен Пенчев; Теория на експеримента. Издателство на ПУ “П. Хилендарски” (1992, 1998)
.


Органична химия
[ обратно в началато ]
.
Bojidarka Ivanova, Tsonko Kolev; Linearly Polarized IR Spectroscopy. CRC Press (2011); ISBN-10: 1439825599; ISBN-13: 978-1439825594 

  


Kolev, T.; Quantum chemical, spectroscopic and structural study of hydrochlorides, hydrogensquarates and ester amides of squaric acid of amino acid amides, Chapter of book “New Approaches in Quantum Chemistry”, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY 11788, USA (2007); ISBN: 1-60021-621-8


Виолета Червенкова-Велева, Атанас Венков; Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия. Издателство на ПУ "П. Хилендарски".


Никола Молов; Учебник по органична химия. Пловдивско университетско издателство, Пловдив.
.


Физикохимия
[ обратно в началато ]
.
В Делчев; Квантовохимични методи. Университетско издателство “П. Хилендарски”, 2010 г.


E. Хорозова, Ст. Христоскова, K. Кънчев, Р. Манчева, M. Стоянова, Н. Димчева, В. Делчев; Упражнения и задачи по приложна физикохимия (магистърски курс). Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2007 г..


E. Хорозова, Ст. Христоскова, Р. Семкова, Р. Манчева, Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия, Университетско издателство "Паисий Хилендарски",  Пловдив, 2006 г. 


Ст. Христоскова, E. Хорозова, K. Кънчев, Р. Манчева, M. Стоянова, Н. Димчева, В. Делчев; Задачи и въпроси по физикохимия (IІ част), Пловдивско университетско издателство, 2004 г.


E. Хорозова, Ст. Христоскова, K. Кънчев, Р. Манчева, M. Стоянова, Н. Димчева, В. Делчев; Задачи и въпроси по физикохимия (I част), Пловдивско университетско издателство, 2003 


E. Хорозова, Ст. Христоскова, Р. Семкова, Р. Манчева; Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г.

Георги Ст. Николов; Основи на квантовата химия и строеж на веществото. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1996 г.  
..

Химична технология
[ обратно в началато ]
.
Румен Димитров, Боян Боянов Неорганична химична технология, изд. ПУ, Пловдив, 2001 г.


Снежана Магаева, Стефан Караиванов; Екологична химия и опазване на околната среда. Издателство “Булвест”, София, 2000 г.

Румен Димитров, Снежана Магаева, Боян Боянов, Георги Патронов, Недялка Молдованска; Ръководство по неорганична химична технология. изд. ПУ ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1997 г.

Иванов С., Възвъзова П., Стаматов С., Тончев Д., Давчева Я., Ръководство за лабораторни упражнения по органична химична технология, изд. ПУ ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1994.

Боянов Б., Процеси и апарати в химическата промишленост, изд. ПУ, ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1990 г. 

Иванов С.А., Танчев С.С., Обретенов Ц.Д., Повишаване качеството на хранителните продукти чрез използуването на подобрители, изд. „Техника”, София, 1984 г.


Възвъзова П.И., Стаматов С.Д., Ръководство по статистически методи за моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, изд. ПУ ”П. Хилендарски”, Плодвив, 1983.


Иванов С., Органична химична технология, изд. ПУ ”П. Хилендарски”, Пловдив, 1998.
.
[ това е материал от сайта на химическия факултет http://chemye.argon.uni-plovdiv.bg ]