Химията!
..
Тя или се обича страстно или се мрази със същата сила. Но това е годината на тези, които са се посветили на тази превъзходна и интересна наука. Това е годината и на тези, които ще навлезнат в дебрите на науката Химия и ще останат завинаги верни на нейния дух.

Химическият факултет на Пловдивския университет с гордост може да се причисли към институциите по света, които допринасят за обучението по химия и развитието на науката. Още през 1961 година в Пловдив е открит Висш педагогически институт (ВПИ) за подготовка на математици, физици, химици и биолози, който през януари 1972 година се преобразува в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. През 1974 година като самостоятелен факултет в университета се създава Химико-биологическият факултет, в който се подготвят студенти по специалностите – “Химия”, “Биология” и “Биология и химия”. По време на мандата на проф. дхн Г. Андреев, през 1991 година, Химическия факултет се отделя като самостоятелно звено с осем катедри. В момента факултетът се състои от пет катедри, а съвместно с други два факултета е създаден и Център по Химия и Физика нови материали. Факултетът разполага със съвременни апарати за атомна мас-спектрометрия и ИЧ и Раман спектроскопия - вижте снимките по-долу.
 


увеличи снимката
Мас-спектрометър за атомен анализ ICP-MS Agilent 7700
увеличи снимката
Представителят на Брукер, д-р Jiri Sikola подготвя ИЧ и Раман апаратите

В момента във факултета работят 3 професора, 21 доцента, 20 главни асистента, 12 химика и един физик, 12 докторанта, които обучават редовно и задочно 345 студенти-бакалаври по специалностите "Компютърна химия", "Химия", "Медицинска химия", "Химия с маркетинг" и "Химия и физика". Факултетът предлага 10 програми за обучение по магистърска степен, както и програми за придобиване на научната и образователна степен "доктор". По научна продукция Химическият факултет е най-успешният факултет от всички факултети на Пловдивския университет. За периода 2005 - 2010 г. преподавателите и докторантите на факултета са публикували 123 научни публикации в специализираните международни списания, 23 в български научни списания и са участвали в написването на 3 монографии на английски език и 7 учебни пособия.

[ това е материал от сайта на химическия факултет http://chemye.argon.uni-plovdiv.bg ]